+40 264 433427

Article 24, 3/2016

LETTERS TO THE EDITOR

A potential impact of Helicobacter pylori infection on minimal hepatic encephalopathy pathobiology

download Full Article (PDF file)

J. Kountouras, S.A. Polyzos, E. Gavalas, M. Boziki, P. Katsinelos, C. Zeglinas, E. Vardaka, C. Kountouras,
I. Venizelos, S. Anastasiadis, G. Deretzi

DOI: http://dx.doi.org/10.15403/jgld.2014.1121.253.pyl